Czynienie Uczniami

Pan Jezus powiedział do uczniów:
"Wyruszcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca wieku."
Ew. Mateusza 25:19-20
"I powiedział im: Idźcie na cały świat i ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie zanurzony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzyli, towarzyszyć będą takie znaki: w moim imieniu wyganiać będą demony, będą mówić nowymi językami, węże będą podnosić, a gdyby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą nakładali ręce, a ci wyzdrowieją.
Ew. Marka 16:15-18

Czy głosisz Ewangelię a ludzie w odpowiedzi na nią wyznają swoje grzechy?
Czy chrzcisz ludzi w Jezusa Chrystusa?
Czy modlisz się, a ludzie są uwalniani od demonów i napełniani Duchem Świętym i zaczynają mówić nowymi językami?
Czy żyjesz życiem wiary, że jeśli coś złego chce Cię spotkać to i tak nie zaszkodzi ci?
Czy kładziesz ręce na chorych a ci zostają uzdrowieni?
Czy masz ucznia, którego uczysz przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał?
To wszystko jest zadaniem uczniów Jezusa i te rzeczy dzieją się dziś, a my chcemy pomóc Ci, aby to stało się stylem twojego życia.

Jak stać się uczniem Jezusa?

Pan Jezus powoływał swoich uczniów słowami "Pójdź za mną". Uczniowie zostawiali swoje dotychczasowe życie i szli za Jezusem. On stawał się dla nich rzeczywiście Panem, celem i sensem życia. Musisz podjąć decyzję czy chcesz "iść za Nim".
"Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi."
Ew. Marka 1:17
"A gdy przechodził, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym, i mówi do niego: Chodź za Mną. Wstał więc i poszedł za Nim."
Ew. Marka 2:14
"Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział im: Kto idzie za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i wyrusza w moje ślady. Ktokolwiek bowiem chciałby ocalić swe życie - straci je, a kto by stracił życie ze względu na Mnie i dobrą nowinę – zachowa je. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własne życie? Lub co da człowiek w zamian za swe życie? Bo ktokolwiek wstydziłby się Mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieka będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi posłańcami"
Ew. Marka 8:34-38

Wyznanie Jezusa swoim Panem oznaczało prześladowania i uciski, ze strony Rzymian (które w późniejszych latach zainicjował cesarz Domicjan, bowiem przypisał sobie tytuł Pana (Kyriosa) i żądał, aby to jemu oddawać boską cześć), jak i ze strony Żydów, o czym czytamy już w Ewangeliach:
"Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów; Żydzi bowiem już ustalili, że każdy, kto wyzna Go jako Chrystusa, zostanie wyłączony z synagogi."
Ewangelia Jana 9:22
"A jednak wielu spośród przywódców uwierzyło w Niego, lecz ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się, aby ich nie wykluczono z synagogi"
Ewangelia Jana 12:42

Żyjemy w kraju, gdzie nie jesteśmy zabijani za wiarę, ale prześladowania ze strony rodzin, znajomych, ludzi z pracy mogą nas spotykać. Znając wagę ustanowienia Jezusa Panem naszego życia, mamy obietnicę:
"Do każdego więc, który się do Mnie przyzna wobec ludzi, i Ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebiosach; tego jednak, który się Mnie wyprze wobec ludzi, i Ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebiosach"
Ewangelia Mateusza 10:32

Nie chodzi więc o wyrecytowanie jakieś formułki, ale poważną, życiową deklarację, że naszym Panem jest Jezus, a my jesteśmy Mu CAŁKOWICIE PODDANI I POSŁUSZNI co jasno powinno oznaczać, że BĘDZIEMY PEŁNIĆ JEGO WOLĘ i PRZESTRZEGAĆ JEGO SŁOWA. Taki jest sens słowa "Kyrios". Chodzi więc o POSŁUSZEŃSTWO jak widzimy w poniższym wersecie:
"Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi POSŁUSZEŃSTWA, nie zobaczy życia, lecz ciąży na nim Boży gniew."
Ewangelia Jana 3:36

Gdy już zdecydujemy się "pójść" za Jezusem, powinniśmy być posłuszni Jego Słowom, a On powiedział, że musimy narodzić się na nowo:
"Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie ZRODZONY NA NOWO, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie może on przecież powtórnie wejść do łona swojej matki i być przez nią urodzony. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony Z WODY I DUCHA, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Ew. Jana 3:3-5

Apostoł Piotr w dniu, kiedy zostali napełnieni Bożym Duchem, wygłosił mowę do zgromadzonych, ludzie byli poruszeni i pytali co mają robić.
"Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do Piotra oraz pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotra powiedział do nich: OPAMIĘTAJCIE SIĘ i NIECH KAŻDY Z WAS DA SIĘ OCHRZCIĆ W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA ze względu na odpuszczenie waszych grzechów, A OTRZYMACIE DAR – DUCHA ŚWIĘTEGO. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. W innych też liczniejszych słowach składał mocne świadectwo i zachęcał ich, mówiąc: Dajcie się uratować od tego przewrotnego pokolenia. CI WIĘC, KTÓRZY PRZYJĘLI Z RADOŚCIĄ JEGO SŁOWO, ZOSTALI OCHRZCZENI I DODANYCH ZOSTAŁO TEGO DNIA OKOŁO TRZECH TYSIĘCY OSÓB. Z oddaniem też trwali W NAUCE APOSTOŁÓW, WE WSPÓLNOCIE I W ŁAMANIU CHLEBA I W MODLITWACH."
Dzieje Apostolskie 2:37-42

Reasumując, aby zostać uczniem Jezusa:
1. Zdecyduj, że chcesz "pójść" za Jezusem, powierzyć mu swoje życie i być mu posłusznym.
2. Opamiętaj się, przeproś Boga za swoje grzeszne życie, wyznaj swoje grzechy i odwróć się od nich.
3. Ochrzcij się w wodzie w imię Jezusa Chrystusa.
4. Zostań napełniony Bożym Duchem, żebyś miał moc wykonywać Jego wolę i ustanawiać Królestwo Boże tu na ziemi.
5. Znajdź wspólnotę ludzi, którzy pomogą Ci wzrastać w wierze, będą Cię wspierać w modlitwie i czynie.
Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.


Jak czynić uczniami Jezusa?

Spójrzmy jak zrobił to Pan Jezus:
"Potem wchodzi na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał Dwunastu, aby z Nim byli i aby ich posłać do głoszenia, oraz aby mieli władzę uzdrawiać choroby i wypędzać demony."
Ewangelia Marka 3:13-15

Pan Jezus miał wielu słuchaczy, ale swoje życie poświęcił tylko Dwunastce. To z nimi podróżował, jadał, nauczał, tłumaczył przypowieści, zadawał pytania, pokazywał jak uzdrawia. Byli bardzo blisko siebie. Uczyli się patrząc bezpośrednio na to jak robił to Jezus i praktykowali to. Uczeń to nie tylko słuchacz, ale i wykonawca. To nie student, który tylko siedzi i słucha, ale praktykant, który oprócz teorii, przypatruje się swojemu nauczycielowi i praktykuje w jego obecności czując się bezpiecznie, że kiedy nawet zrobi coś nie tak to obok jest ktoś kto mu pomoże.

Podobne relacje miał apostoł Paweł ze swoimi towarzyszami. Byli bardzo blisko siebie, wspólnie podróżowali, nauczali, zakładali wspólnoty, byli prześladowani.

Nie chodzi o bycie kaznodzieją głoszącym przez mikrofon i niedostępnym, nie dającym się poznać, nie pokazującym jak wygląda jego codzienne życie. Nie powinniśmy nikogo czynić swoimi uczniami, ale tylko uczniami Jezusa. Nie zapominajmy o tym, że ludzie nie należą do nas! Powinniśmy wziąć odpowiedzialność, poświęcić swój czas, uwagę, swoje życie ludziom, wspólnie jedząc, studiując Pismo Święte, modląc się, służąc Bogu, rozmawiając o życiu, aby prawdziwie nauczyć ich być dojrzałym uczniem Jezusa.

To nie jest tylko dla wybranych, to nie jest dla szczególnie powołanych, to jest dla każdego ucznia Jezusa, to jest Twoje zadanie, a więc do dzieła.
1. Dziel się z innymi Ewangelią, swoim świadectwem, swoim życiem z Bogiem.
2. Prowadź ludzi w pokucie, chrzcij ludzi w wodzie w imię Jezusa Chrystusa i módl się o napełnienie Duchem Świętym.
3. Wypędzaj złe duchy, nakładaj ręce na chorych, by ci zostali uzdrowieni.
4. Prowadź spotkania uczniowskie, gdzie będziesz rozważał z innymi Boże Słowo.
5. Trwaj we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwach. Dziel się swoim życiem z innymi.
Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, chętnie pokażemy Tobie jak my to robimy, skontaktuj się z nami.

Jesteśmy przeciwnikami jakichkolwiek płatnych szkoleń lub nawet bezpłatnych „chrześcijańskich” coaching’ów, praktyk z New Age lub innych światowych metod! To ma być Biblijne Uczniostwo!